ວິໄສທັດ:

ຄູມືອາຊີບນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທັນສະໄໝໃສ່ໃຈສະພາບແວດລ້ອມພ້ອມພັດທະນາສັງຄົມ.

Professional teachers, use Indigenous Knowledge and Technology, care about Natural Environment and Social Development..

ພາລະກິດ:

ສ້າງວິທະຍາໄລຄູ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາ, ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານສາຍຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມ​ສຶກສາສຶກສາ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມເຊື່ອມໂຢງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Build Dongkhamxang Teacher Training College as a Development and Excellence Center in Kindergarten and Primary education field In align with the regional and international standard.

ເປົ້າໝາຍ:

ສ້າງ ວິທະຍາໄລຄູ ກ້າວໄປສູ່ສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ດ້ານຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ ຄູປະຖົມ​ສຶກສາສຶກສາ ​​ແຕ່​ນີ້​ຫາປີ 2020 ຕອບສະໜອງຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບອອກສູ່ສັງຄົມ.

To make an approach of the Dongkhamxang Teacher Training College to reach Center of Development (CoD) and Center of Excellence (CoE) in fields of kindergarten and primary education until 2025 to supply teacher demand.

ປັດຊະຍາ:

ເພື່ອເປັັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ,ສະຕິປັນຍາຂອງຄູອາຈານແລະສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕາມຫຼັກຈະລິຍະທໍາຂອງການ ເຮັດວຽກໃນການສຶກສາເພື່ອພັດ ທະນາສັງຄົມ.

Enhancing teachers’ wisdom and learning along with sustaining the ethics to work in education to develop the society.

ພາບເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ

...... & .........

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆນອກຫລັກສູດເຊັ່ນ.
ອອກແຮງງານລວມ, ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.