ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ

ນັກສຶກສາ ສາຍຄູອະນຸບານ

ນັກສຶກສາ ສາຍຄູປະຖົມ

ນັກສຶກສາ ສາຍຄູມັດທະຍົມ

ນັກສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງປົກກະຕິ

ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ

ຈຳນວນນັກສຶກສາແຕ່ລະປີ

ສົກຮຽນ 2014-2015

ຈຳນວນ 2500 ຄົນ

ສົກຮຽນ 2015-2016

ຈຳນວນ 1900 ຄົນ

ສົກຮຽນ 2016-2017

ຈຳນວນ 1462 ຄົນ

ສະເລ່ຍຕາມສາຍຮຽນ

ສາຍຄູອະນູບານ

60%

ສາຍຄູປະຖົມ

27.37%

ສາຍຄູມັດທະຍົມ

13%

ຊັ້ນກາງ

1 ທ່ານ

 • ອະນຸບານສາທິດ
 • ປະຖົມສາທິດ
 • ລະບົບ 9+3
 • ລະບົບອະນຸບານ 12+2,12+4
 • ລະບົບປະຖົມ 12+2,12+4
 • ລະບົບມັດທະຍົມຕົ້ນ 12+4
ລວມ 1 ທ່ານ

ຊັ້ນສູງ

21 ທ່ານ

 • ອະນຸບານສາທິດ
 • ປະຖົມສາທິດ
 • ລະບົບ 9+3
 • ລະບົບອະນຸບານ 12+2,12+4
 • ລະບົບປະຖົມ 12+2,12+4
 • ລະບົບມັດທະຍົມຕົ້ນ 12+4
ລວມ 21 ທ່ານ

ປະລິນຍາຕີ

63 ທ່ານ

 • ອະນຸບານສາທິດ
 • ປະຖົມສາທິດ
 • ລະບົບ 9+3
 • ລະບົບອະນຸບານ 12+2,12+4
 • ລະບົບປະຖົມ 12+2,12+4
 • ລະບົບມັດທະຍົມຕົ້ນ 12+4
ລວມ 63 ທ່ານ

ປະລີນຍາໂທ

18 ທ່ານ

 • ອະນຸບານສາທິດ
 • ປະຖົມສາທິດ
 • ລະບົບ 9+3
 • ລະບົບອະນຸບານ 12+2,12+4
 • ລະບົບປະຖົມ 12+2,12+4
 • ລະບົບມັດທະຍົມຕົ້ນ 12+4
ລວມ 18 ທ່ານ

Vision & Missions

ວິໄສທັດ ( Vision )

ຄູມືອາຊີບ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທັນສະໄໝ ໃສ່ໃຈສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມພັດທະນາສັງຄົມ.

ພັນທະກິດ ( Missions )

ສ້າງວິທະຍາໄລຄູ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາ, ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານສ້າງຄູລ້ຽງເດັກ - ອະນຸບານ ແລະ ຄູປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Contacts

E-mail: dttc.dkx@outlook.com
Phone: +856 021 480154
Fax: +856 021 480154

Address

Dongkhamxang village,
Hadsayfong, Vientiane
Prefecture

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ