ວິໄສທັດ:

ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ສ້າງຄູມືອາຊີບ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທັນສະໄໝ ໃສ່ໃຈສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມພັດທະນາສັງຄົມ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາລະກິດ:

1. ສ້າງສາຍຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ ຄູປະຖົມ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ
2. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
3. ຍົກລະດັບຄູ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົບ, ຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການຮຽນຕໍ່
4. ສົ່ງເສີມຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນໄດ້ນໍາໃຊ້ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງທັນສະໄຫມ ເຂົ້າໃນການສອນ
5. ສ້າງກົນໄກການຕິດຕາມປະເມີນຜົນນັກສຶກສາພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຢ່າງເປັນລະບົບ
6. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນການສອນ ແລະ ວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ
7. ທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ ແລະ ສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
8. ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ
9. ສົ່ງເສີມການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍ:

• ສ້າງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານສາຍຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມສຶກສາ (ໃນໄລຍະປີ 2020-2025)
• ສ້າງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄໍາຊ້າງໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນສ້າງຄູ (ໃນໄລຍະປີ 2020-2025)

ພາບເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ

...... & .........

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆນອກຫລັກສູດເຊັ່ນ.
ອອກແຮງງານລວມ, ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.