ສະຖິຕິນັກສຶກສາທັງໝົດ

ລຳດັບ ສາຍຮຽນ ລະບົບ ປີຮຽນ ລວມທັງໝົດ ເພດຍິງ
1 2 3 4
01 ສາຍຄູອະນຸບານ

12+2

02

12+4

03

ຕໍ່ເນື່ອງ ຊັ້ນສູງ

04

ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ

05

ຕໍ່ເນື່ອງ ພັກສິ້ນປີຮຽນ

ລວມທັງໝົດສາຍຄູອະນຸບານ

359

06 ສາຍຄູປະຖົມ

12+2

07

12+4

08

ຕໍ່ເນື່ອງ ຊັ້ນສູງ

09

ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ

10

ຕໍ່ເນື່ອງ ພັກສິ້ນປີຮຽນ

ລວມທັງໝົດສາຍຄູປະຖົມ

404

11 ມັດທະຍົມ

ສາຍຄູຊີວະສາດ

12

ສາຍຄູປະຫວັດສາດ

ລວມທັງໝົດສາຍຄູມັດທະຍົມ

154

ຈຳນວນນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະປີ

ສົກຮຽນ 2017-2018

ຈຳນວນ 1183 ຄົນ ຍີງ 1033 ຄົນ

ສົກຮຽນ 2018-2019

ຈຳນວນ 1159 ຄົນ ຍີງ 983 ຄົນ

ສົກຮຽນ 2019-2020

ຈຳນວນ 1203 ຄົນ ຍີງ 1032 ຄົນ

ສະເລ່ຍຕາມສາຍຮຽນ

ສາຍຄູອະນູບານ

60%

ສາຍຄູປະຖົມ

27.37%

ສາຍຄູມັດທະຍົມ

13%