ຜົນງານວິໄຈຂອງຄູ

ລຳດັບ ຊື່ບົດວິໄຈ ຜູ້ວິໄຈ ສົກວິໄຈ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຜູ້ວິໄຈ
01 ສຶກສາຄວາມເພຶງພໍໃຈຂອງສາຍຄູປະຖົມປະລິນຍາຕີ ປີ3 ຕໍ່ກັບການຮຽນວິຊາ ສິລະປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ຜູ້ຊ່ວຍ ອາຈານ ກອງແສງ ຈັນທະບູລີ 2020 020 22031861
02 ການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຮຽນຄະນິດສາດກ່ຽວກັບການປຽບທຽບຈຳນວນ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນປໍ 1 ອຈ.ປທ ນາງ ສຸຈິດຕາ ປັດຊາພັນ 2019 020 28260160
03 ການພັດທະນາວິທີການສອນກ່ຽວກັບການແກ້ໂຈດບັນຫາ ການບວກ ແລະ ການລົບໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ສຳລັບນັກຮຽນ ຂັ້ນປໍ 5 ອຈ.ປທ ນາງ ສຸຈິດຕາ ປັດຊາພັນ 2018 020 28260160
04 ສຶກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງຄູສອນ ແລະ ຊາວບ້ານນາສາວນາງ ແລະ ບ້ານສະໄກ ເມືອງ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີິ່ມີຕໍິ່ການລົງຝຶກ ຫັດວິຊາຊີບຄູ ຂອງວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ ສົກຮຽນ 2019-2020 ອຈ. ກອງແສງ ຈັນທະບູລີ, ຊອ ວິລັດ ວິພົງໄຊ, ຊອ ໄພວັນ ບັນດາສັກ 2020 020 22031861, 020 99295928, 020 55727169