- ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນພວກເຂົາຈະຖືກເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍສ້າງຄູ ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ໃນລະບົບ 9+3 ( ຊັ້ນກາງ )
- ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍພວກເຂົາຈະຖືກເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍສ້າງຄູອະນຸບານ,
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ໃນລະບົບ 12+2 (ຊັ້ນສູງ) ແລະ 12+4 (ປະລິນຍາຕີ)
- ຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃນສາຍອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ພວກເຂົາຈະຖືກເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນລະບົບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງປົກກະຕິ 2 ປີ ເຕັມເວລາ.

( Yearly students recruitment )

- Students who finished study from lower secondary school, they are selected for pre-service teacher training in fields of 9+3 ( intermediate degree ) kindergarten and primary education.
- Students who finished study from upper secondary school, they are selected for pre-service teacher training in fields of 12+2 ( diploma degree ) and 12+4 ( bachelor degree ) kindergarten , primary and lower secondary education.
- Graduates with high diploma in kindergarten & primary , they will be selected for the 2-year full-time regular continuing course in bachelor degree.

(Instructional Curriculums)

- Kindergarten (9+3 1.406 hours, 110 credits 6 semesters); ( 12+2 1.280 hours, 80 credits 4 semesters); (12+4 3.392 hours, 148 credits 8 semesters).
- Primary (9+3 1.406 hours, 110 credits 6 semesters); ( 12+2 1.312 hours, 82 credits 4 semesters); (12+4 3.376 hours, 145 credits 8 semesters).
- Lower secondary (12+4): Lao, Biology, English. Each above field has 2.560 hours in 160 credits 8 semesters.
- The 2-year full-time regular continuing course in bachelor degree of kindergarten (1.672 hours in 67 credits 4 semesters) and primary (1.664 hours in 72 credits in 4 semesters) education programs.

ຂໍອະໄພ ກຳລັງປັບປຸງ.

.

.

.