ສາຍຄູປະຖົມ 12+2

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ

ລະຫັດ

ວິຊາ

Subject

ໜ່ວຍກິດ

ລາຍລະອຽດ

1 107101 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກ Knowledge Of Children 3 02-01-03
2 107102 ຫຼັກການສອນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Preschool Children Teaching Methodology 4 02-04-06
3 107103 ພະລະສຶກສາ Physical Education 2 01-02-03
4 107104 ດົນຕີ-ຟ້ອນ Musical-Dance 2 01-02-03
5 107105 ສຸຂະສຶກສາ 1, 2 Health Education 1, 2 3 01-03-06
6 107106 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Preschool Children Environment 2 01-02-03
7 107107 ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີເດັກ 1 Children Language-Literature 1 2 01-02-03
8 107108 ຄະນິດສາດພື້ນຖານ Basic Mathematics 2 2-0-3
9 107109 ນະວັດຕະກຳການສຶກສາສຳລັບເດັກອະນຸບານ Educational Innovation For Kindergarten Children 2 01-02-03
10 107110 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ 1 Sociology 1 2 2-0-3
11 107111 ການເມືອງ Politics 2 01-02-03

ລວມ

26 15-20-39

ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ

ລະຫັດ

ວິຊາ

Subject

ໜ່ວຍກິດ

ລາຍລະອຽດ

1 107201 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ 2 Sociology 2 2 2-0-3
2 107202 ພາສາອັງກິດ English 2 2-0-6
3 107203 ວິທີສອນຄະນິດສາດ 1 Mathematic Teaching Methodology 1 2 01-02-03
4 107204 ວິທີສອນພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີເດັກ 1 Children Language-Literature Teaching Methodology 1 2 01-02-03
5 107205 ປະຊາກອນສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ Population Education-Environment 2 01-03-06
6 107206 ຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ Handicraft-Drawing 2 01-02-03
7 107207 ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີເດັກ 2 Children Language-Literature 2 2 01-02-03
8 107209 ສະຖິຕິ Statistic 2 01-02-03
9 107210 ວິທີສອນຫັດຖະກຳ-ແຕ້ມ Handicraft-Drawing Teaching Methodology 2 0-3-3
10 107211 ການຈັດປະສົບການຫຼິ້ນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ Activity For Promoting Preschool Children Experience 2 0-2-3
11 107212 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 1 Classroom Observation 1 2 2-0-3
12 107213 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນພັດທະນາການເດັກ Monitoring-Evaluation Of Children Development 2 2-0-3

ລວມ

24

14-18-42

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ

ລະຫັດ

ວິຊາ

Subject

ໜ່ວຍກິດ

ລາຍລະອຽດ

1 107301 ວິທີສອນຄະນິດສາດ 2 Mathematic Teaching Methodology 2 2 2-0-3
2 107302 ວິທີສອນພະລະສຶກສາ Physical Education Teaching Methodology 2 02-04-06
3 107303 ວິທີສອນດົນຕີ-ຟ້ອນ Musical-Dance Teaching Methodology 2 01-02-03
4 107304 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 2 Classroom Observation 2 2 01-02-03
5 107305 ວິທີສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ Pre-Primary School Teaching Methodology 2 01-03-06
6 107306 ວິທີສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ Inclusive Class Teaching Methodology 2 01-02-03
7 107307 ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ Management-Community Development School 2 2-0-3
8 107308 ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ ແລະ ອາຊຽນ Laos-ASEANS Socio-Cultural 2 2-0-3
9 107309 ວິໄຈພາກປະຕິບັດ 1 Action Research 1 2 01-02-03
10 107310 ວິທະຍາສາດ Science 2 2-0-3
11 107311 ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ Daily Life Technology 2 01-02-03
12 107312 ຄອມພິວເຕີ Computer 2 01-02-03
13 107313 ຄຸນສົມບັດສຶກສາ Moral Education 2 01-02-03
14 107314 ວິທີສອນພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີເດັກ 2 Children Language-Literature Teaching Methodology 2 2 01-02-03

ລວມ

28

19-23-48

ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ

ລະຫັດ

ວິຊາ

Subject

ໜ່ວຍກິດ

ລາຍລະອຽດ

1 107401 ເຝິກຫັດສອນ Long Teaching Practice 8 0-27-0
2 107402 ວິໄຈພາກປະຕິບັດ 2 Action Research 2 2 2-0-6
3 107403 ປ້ອງກັນບົດ Report Defense 0 0-0-0

ລວມ

10

2-27-6