ສ້າງຄູມັດທະຍົມ 12+4, ສາຍວິຊາຄູຊີວະສາດ

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904101 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 1 1 0-2-0
2 904102 ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2 01-02-00
3 904103 ພາສາລາວນຳໃຊ້ 3 02-02-00
4 904104 ພາສາອັງກິດ 1 2 01-02-00
5 904105 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1 1 1-0-0
6 904106 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 2 01-02-00
7 904107 ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກຳເນີດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 3 02-02-00
8 904108 ການຈັດແບ່ງສັດ 3 02-02-00
9 904109 ເຄມີທົ່ວໄປ 3 02-02-00
ລວມ 20 12-16-0

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904201 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2 1 0-2-0
2 904202 ICT ພື້ນຖານ 2 01-02-00
3 904203 ພະລະສຶກສາ 3 02-02-00
4 904204 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ 3 02-02-00
5 904205 ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1 0-0-6
6 904206 ພາສາອັງກິດ 2 2 01-02-00
7 904207 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 2 2 2-0-0
8 904208 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2 2-0-0
9 904209 ກາຍຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ 3 01-02-06
10 904210 ເຄມີອົງຄະທາດ 1 3 01-02-06
ລວມ 22 12-14-18

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904301 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3 1 0-2-0
2 904302 ວັດທະນະທຳລາວ,​ ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ 2 2-0-0
3 904303 ພາສາອັງກິດ 3 2 01-02-00
4 904304 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3 2 2-0-0
5 904305 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ 3 02-02-00
6 904306 ກາຍຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັກຫຼັງ 3 02-02-00
7 904307 ການຈັດແບ່ງພືດ 3 02-02-00
8 904308 ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2 3 01-02-06
9 904309 ເຄມີວິເຄາະ 1 3 01-02-06
ລວມ 22 13-14-12

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904401 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 4 1 0-2-0
2 904402 ພາສາອັງກິດ 4 2 01-02-00
3 904403 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ 4 02-04-00
4 904404 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ 2 2-0-0
5 904405 ປະສົບການ 1 1 0-2-0
6 904406 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1 2 01-02-00
7 904407 ສະລິລະສາດສັດ 3 01-02-06
8 904408 ຊີວະ-ເຄມີ 1 2 01-02-00
9 904409 ກາຍຍະວິພາກພືດ 3 02-02-00
ລວມ 20 10-18-6

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 5

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904501 ພາສາອັງກິດ 5 2 01-02-00
2 904502 ວິທີສອນຊີວະສາດ 1 2 2-0-0
3 904503 ປະສົບການ 2 1 0-2-0
4 904504 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 2 2 2-0-0
5 904505 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ 2 2-0-0
6 904506 ສະລິລະສາດພືດ 3 02-02-00
7 904507 ກາຍະວິພາກຄົນ 3 02-02-00
8 904508 ເຄມີວິເຄາະ 2 3 01-02-06
9 904509 ຄິດໄລ່ໃນເຄມີ 3 02-02-00
ລວມ 21 14-12-06

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 6

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904601 ວິທີສອນຊີວະສາດ 2 2 0-4-0
2 904602 ປະສົບການ 3 1 0-2-0
3 904603 ບໍລິຫານການສຶກສາ 2 2-0-0
4 904604 ລະບົບນິເວດວິທະຍາ 3 02-02-00
5 904605 ຊີວະ-ເຄມີ 2 2 2-0-0
6 904606 ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 1 3 02-02-00
7 904607 ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ 2 01-02-00
8 904608 ເຄມີ-ຟີຊິກ 3 01-02-06
9 904609 ທໍລະນີສາດ / ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບແວດລ້ອມສຶກສາ 4 02-02-06
ລວມ 22 12-16-12

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 7

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904701 ການວິໄຈ 3 02-02-00
2 904702 ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ 2 2-0-0
3 904703 ຊີວະ-ຟີຊິກ 2 01-02-00
4 904704 ກຳມະພັນວິທະຍາ 4 02-04-00
5 904705 ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ 4 02-04-00
6 904706 ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 2 3 02-02-00
7 904707 ເຄມີກະສິກຳ 2 2-0-0
8 904708 ເຄມີອຸດສະຫະກຳ 2 1-0-6
ລວມ 22 14-14-6

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 8

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 904801 ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Final Report 2 0-0-12
2 904802 ຝຶກຫັດສອນ Teaching Practice 9 0-18-0
ລວມ 11 0-18-12