ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ສາຍ (ພາສາອັງກິດ)ລະບົບ 12+4

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320101 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1 General English 1 4 02-04-02
2 320102 ການຟັງ 1 Listening 1 2 01-02-02
3 320103 ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 1 Study Skills 1 2 2-0-2
4 320104 ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 1 English Grammar 1 3 02-02-02
5 320105 ການອອກສຽງພາສາອັງກິດ 1 English Pronunciation 1 2 01-02-02
6 320106 ການເມືອງ Politics 2 2-0-2
7 320107 ປະຊາກອນສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ Population Education-Environment 2 2-0-2
8 320108 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກ Knowledge Of Children 2 01-02-02
ລວມ 19 13-12-16

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 2

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320201 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2 General English 2 4 02-04-02
2 320202 ການຟັງ 2 Listening 2 2 01-02-02
3 320203 ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 2 Study Skills 2 2 2-0-2
4 320204 ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 2 English Grammar 2 3 02-02-02
5 320205 ການອອກສຽງພາສາອັງກິດ 2 English Pronunciation 2 2 01-02-02
6 320206 ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ Lower Secondary School Teaching Methodology 2 2-0-2
7 320207 ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ Daily Life Technology 2 2-0-2
8 320208 ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ພະລະສຶກສາ) Alternative Subject (Physical Education) 2 01-02-00
9 320209 ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ສິນລະປະດົນຕີ) Alternative Subject (Musical) 2 0-0-0
10 320210 ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ສິນລະປະແຕ້ມ) Alternative Subject (Fine Arts) 2 0-0-0
11 320211 ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ເຕັກໂນໂລຊີ) Alternative Subject (Technology) 2 0-0-0
ລວມ 25 13-12-14

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 3

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320301 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3 General English 3 4 02-04-02
2 320302 ວິທີສອນພາສາອັງກິດ 1 English Methodology 1 4 02-04-02
3 320303 ການຂຽນ 1 Writing 1 2 01-02-02
4 320304 ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ Management-Community Development School 2 01-02-02
5 320305 ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ ແລະ ອາຊຽນ Laos-ASEANS Socio-Cultural 1 0-2-2
6 320306 ຄອມພິວເຕີ Computer 2 01-02-02
7 320307 ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີລາວ 1 Lao Language-Lao Literature 1 2 2-0-2
ລວມ 17 9-16-14

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 4

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320401 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4 General English 4 4 02-04-02
2 320402 ວິທີສອນພາສາອັງກິດ 2 English Methodology 2 4 02-04-02
3 320403 ການຂຽນ 2 Writing 2 2 01-02-02
4 320404 ການຮຽນຮູ້ແບບເອກະລາດ Independent Learning 2 01-02-02
5 320405 ການອ່ານ 1 Reading 1 2 2-0-2
6 320406 Curriculum Analysis 1 Curriculum Analysis 1 2 01-02-02
7 320407 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 1 Classroom Observation 1 1 0-0-6
8 320408 ພາສາລາວ Lao Language 2 2-0-2
9 320409 ລາວສຶກສາ Lao Education 2 2-0-2
ລວມ 21 13-14-22

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 5

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320501 General Englih 5 General Englih 5 4 02-04-02
2 320502 ວິທີສອນພາສາອັງກິດ 3 English Methodology 3 4 02-04-02
3 320503 Curriculum Analysis 2 Curriculum Analysis 2 2 01-02-02
4 320504 ວັນນະຄະດີ 1 Literature 1 2 2-0-2
5 320505 ວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ Action Research 2 2-0-2
6 320506 ການອ່ານ 2 Reading 2 2 2-0-2
7 320507 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 2 Classroom Observation 2 1 0-0-6
8 320508 ການຂຽນ 3 Writing 3 2 2-0-2
9 320509 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ Social Psychology 2 01-02-00
ລວມ 21 14-12-20

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 6

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320601 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 6 General English 6 3 02-02-02
2 320602 ວິທີສອນພາສາອັງກິດ 4 English Methodology 4 4 02-04-02
3 320603 Curriculum Analysis 3 Curriculum Analysis 3 2 01-02-02
4 320604 ວັນນະຄະດີ 2 Literature 2 2 01-02-02
5 320605 ການນຳສະເໜີ 1 Presentation 1 2 01-02-02
6 320606 ການອ່ານ 3 Reading 3 2 2-0-2
7 320607 ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 1 English for Specific Purposes 1 2 01-02-02
8 320608 ການແປ Translation 2 01-02-02
9 320609 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 3 Classroom Observation 3 1 0-0-6
ລວມ 20 11-16-22

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 7

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320701 ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 7 General English 7 3 02-02-02
2 320702 ວິທີສອນພາສາອັງກິດ 5 English Methodology 5 4 02-04-02
3 320703 Curriculum Analysis 4 Curriculum Analysis 4 2 01-02-02
4 320704 ການນຳສະເໜີ 2 Presentation 2 2 01-02-02
5 320705 ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 2 English for Specific Purposes 2 2 01-02-02
6 320706 ການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ Assessment-Evaluation 2 01-02-02
7 320707 ວິໄຈພາກປະຕິບັດ Action Research 2 01-02-02
8 320708 ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 4 Classroom Observation 4 1 0-0-6
ລວມ 18 9-16-20

 

ປີທີ ພາກຮຽນ 8

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 320801 ເຝິກຫັດສອນ Long Teaching Practice 9 0-27-0
2 320802 ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ Final Report 3 0-4-6
ລວມ 12 0-31-6