ສາຍພາສາລາວ

ປີທີ ພາກຮຽນ 1

ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907101 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 1 1 0-2-0
2 907102 ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2 01-02-00
3 907103 ພາສາລາວນຳໃຊ້ 3 02-02-00
4 907104 ພາສາອັງກິດ 1 2 01-02-00
5 907105 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1 1 1-0-0
6 907106 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ 2 01-02-00
7 907107 ພາສາລາວ 1 4 02-02-04
8 907108 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ 3 02-02-00
9 907109 ວັນນະຄະດີອາຊີ 1 3 02-02-00
ລວມ 21 12-16-4
ປີທີ ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907201 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2 1 0-2-0
2 907202 ICT ພື້ນຖານ 2 01-02-00
3 907203 ພະລະສຶກສາ 3 02-02-00
4 907204 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ 3 02-02-00
5 907205 ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1 0-0-6
6 907206 ພາສາອັງກິດ 2 2 01-02-00
7 907207 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 2 2 2-0-0
8 907208 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2 2-0-0
9 907209 ພາສາລາວ 2 5 03-02-04
ລວມ 21 13-12-10
ປີທີ ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907301 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3 1 0-2-0
2 907302 ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ 2 2-0-0
3 907303 ພາສາອັງກິດ 3 2 01-02-00
4 907304 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3 2 2-0-0
5 907305 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ 4 02-02-04
6 907306 ອັກສອນທຳ 4 02-02-04
7 907307 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 1 3 02-02-00
8 907308 ວັນນະຄະດີອາຊີ 2 3 02-02-00
ລວມ 21 13-12-08
ປີທີ ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907401 ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 4 1 0-2-0
2 907402 ພາສາອັງກິດ 4 2 01-02-00
3 907403 ວິເຄາະຫຼັກສູດພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 4 02-04-00
4 907404 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ 2 2-0-0
5 907405 ປະສົບການ 1 1 0-2-0
6 907406 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1 2 01-02-00
7 907407 ທິດສະດີພາສາ 4 01-02-08
8 907408 ພາສາບາລີ 2 0-2-4
9 907409 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 1 2 2-0-0
10 907410 ວັນນະຄະດີເກຼັກ 2 01-02-00
ລວມ 22 10-18-12
ປີທີ ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907501 ພາສາອັງກິດ 5 2 01-02-00
2 907502 ວິທີສິດສອນພາສາລາວ 2 2-0-0
3 907503 ປະສົບການ 2 1 0-2-0
4 907504 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 2 2 2-0-0
5 907505 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ 2 2-0-0
6 907506 ວາກະຍະສຳພັນ 1 3 02-02-00
7 907507 ສັນທະສິນສາດ 1 3 02-02-00
8 907508 ພາສາສັນສະກິດ 2 01-02-00
9 907509 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 2 2 2-0-0
10 907510 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 2 3 02-02-00
ລວມ 22 16-12-00
ປີທີ ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907601 ວິທີສິດສອນວັນນະຄະດີ 2 0-4-0
2 907602 ປະສົບການ 3 1 0-2-0
3 907603 ບໍລິຫານການສຶກສາ 2 2-0-0
4 907604 ວາກະຍະສຳພັນ 2 3 02-02-00
5 907605 ສັນທະສິນສາດ 2 4 01-04-04
6 907606 ວັນນະຄະດີເອີຣົບ 1 4 02-02-04
7 907607 ຫັດແຕ່ງ / ການຂຽນທາງວິຊາການ / ໄວຍາກອນລາວ 4 02-02-06
ລວມ 20 9-16-14
ປີທີ ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907701 ການວິໄຈ 3 02-02-00
2 907702 ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ 2 2-0-0
3 907703 ວັດຈະນາສຶກສາລາວ 4 02-02-04
4 907704 ປະຫວັດຕົວອັກສອນ 3 02-02-00
5 907705 ທິດສະດີວັນນະຄະດີ 3 02-02-00
6 907706 ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 3 02-02-00
7 907707 ວັນນະຄະດີເອີຣົບ 2 4 02-02-04
ລວມ 22 14-12-08
ປີທີ ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 907801 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Report 2 0-0-12
2 907802 ຝຶກຫັດສອນ Teaching Practice 9 0-18-0
ລວມ 11 0-18-12